Geen verzendkosten voor foto op canvas in Nederland. Bekijk de maten en prijzen van onze foto doeken.

Canvasfotos.nl

 
Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Canvasfotos.nl : activiteit van Artimedes BV gevestigd aan de Lange Baan 11b, 8731 DZ te Wommels, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 09067181. Koper: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die aan Canvasfotos.nl opdracht heeft/hebben verstrekt tot het vervaardigen van een afbeelding op doek en opgespannen op een houten frame van een door koper te overhandigen afbeelding.
Bescheiden: alle door koper aan Canvasfotos.nl ter beschikking gestelde zaken, waaronder gegevens, gegevensdragers en foto’s, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Canvasfotos.nl vervaardigde gegevensdragers, materiaal en foto’s;
Overeenkomst: elke afspraak tussen koper en Canvasfotos.nl tot het verrichten van werkzaamheden door Canvasfotos.nl ten behoeve van koper, conform hetgeen is overeengekomen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Canvasfotos.nl en de koper gesloten overeenkomsten.
2.2 Canvasfotos.nl sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (leverings)voorwaarden
van de koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden
slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Canvasfotos.nl zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.
2.4 De koper aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden
en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van Canvasfotos.nl op de juiste wijze aan de koper bekend zijn gemaakt.

Artikel 3 Overeenkomsten/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen worden gedaan in euro’s en inclusief BTW, emballage en
verzendkosten en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij
uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
3.2 De door Canvasfotos.nl gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en van
algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.3 Een overeenkomst met Canvasfotos.nl komt tot stand wanneer koper via de
website en het digitale bestelformulier van Canvasfotos.nl één of meerdere producten heeft besteld en van Canvasfotos.nl langs elektronische weg of anderszins de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.
3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige
opdrachten.

Artikel 4 Overmacht

4.1 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de
overeenkomst zal Canvasfotos.nl dit de koper zo snel als mogelijk met schriftelijke bevestiging berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4.2 Canvasfotos.nl kan in geval van overmacht, na overleg met de koper, de
overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip
waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
4.3 In geval de opschorting van levering meer dan 30 werkdagen vertraging
ondervindt, is de koper bevoegd per aangetekend schrijven aan Canvasfotos.nl
mede te delen de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder
dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van Canvasfotos.nl
jegens de koper bestaat.
4.4 Tekortkomingen van Canvasfotos.nl in de nakoming van de overeenkomst
kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar
schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komen.
4.5 Als overmacht en/of crediteurverzuim worden beschouwd de hieronder
genoemde en soortgelijke omstandigheden.
1) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van materiaal (digitale foto, afbeelding) van koper.
2) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveranciers.
3) Gedeeltelijke of gehele stagnatie of storing in het productieapparaat, of werkstakingen of uitsluitingen, in het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen en producten worden betrokken.
4) Rellen of andere ongeregeldheden die een tijdige levering op grond van de overeenkomst hinderen.
4.6 De bovengenoemde en andere soortgelijke omstandigheden worden
aangemerkt als niet aan Canvasfotos.nl toe te rekenen en geven de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 5 Levering, leveringstermijn en risico-overgang

5.1 De koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de
aflevering van de krachtens de overeenkomst door Canvasfotos.nl te leveren
producten. De koper zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim
zijn indien hij de af te leveren producten weigert in ontvangst te nemen.
5.2 De tarieven van Canvasfotos.nl zijn gebaseerd op levering uitsluitend in
Nederland.
5.3 Koper dient het afleveradres, hetgeen geen postbusnummer mag zijn,
duidelijk en juist door te geven aan Canvasfotos.nl. Schade die Canvasfotos.nl
lijdt ten gevolge van het doorgeven van een fout adres door koper aan
Canvasfotos.nl komt volledig voor rekening en risico van koper.
5.4 Een door Canvasfotos.nl opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in
acht worden genomen maar is geen fatale termijn en heeft slechts een
indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet
tijdige aflevering zal Canvasfotos.nl in overleg treden met koper over de
gewijzigde leveringstermijn.
5.5 De binding van Canvasfotos.nl aan een vooraf expliciet overeengekomen
fatale termijn vervalt indien de koper daarna wijzigingen in de opdracht aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging Canvasfotos.nl in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door Canvasfotos.nl aangegeven leveringstermijn.
5.6 Het risico van verlies of beschadiging van de door Canvasfotos.nl te leveren
producten gaat op koper over op het moment dat deze producten feitelijk
aan koper worden geleverd en in de macht van koper of een door hem aan
te wijzen derde worden gebracht.
5.7 Canvasfotos.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper zou kunnen leiden als gevolg van het niet (op overeengekomen afleverdatum) leveren.

Artikel 6 Aanlevering te verwerken foto/digitale informatie

6.1 Koper verklaart zich bekend met het productieproces ter vervaardiging van
het product.
6.2 Koper kan geen productkwaliteitaansprakelijkheid doen gelden die
voortkomt uit het gebruik en/of de toepassing van de aangeleverde
informatie.
6.3 Het uitvoeren van de opdracht door Canvasfotos.nl kan met zich meebrengen
dat er werken in de zin van de Auteurswet 1912 of andere rechten van
intellectuele eigendommen worden verveelvoudigd dan wel openbaar
worden gebruikt. Openbaarmaking, verveelvoudiging en of gebruik van
dergelijke werken (bijvoorbeeld foto’s, schilderijen, tekeningen, beeldmerken) mogen slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende. Koper staat er voor in dat hij of zij bevoegd is om Canvasfotos.nl opdracht te geven een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging te laten vervaardigen en vrijwaart Canvasfotos.nl terzake volledig.
6.4 Canvasfotos.nl verklaart naar beste kunnen het materiaal te gebruiken voor
haar productie, zonder enige garantieverplichting. Koper aanvaardt dat door de productiemethode van Canvasfotos.nl de eigenschappen van het te verveelvoudigen materiaal kunnen wijzigen, zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte en grafische weergave.

Artikel 7 Emballage

7.1 Noodzakelijke emballage is bij de prijs inbegrepen en wordt niet
teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter
beoordeling van Canvasfotos.nl.
7.2 Schade aan verpakking wordt niet gezien als productschade en Canvasfotos.nl
is niet aansprakelijk voor schade aan verpakking door transport.

Artikel 8 Betalingen

8.1 Betaling door koper dient te geschieden binnen 14 dagen na orderdatum en
op de door Canvasfotos.nl in de orderbevestiging aangegeven wijze en in de
daar aangegeven valuta.
8.2 De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de
koper, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim.
8.3 Canvasfotos.nl is eveneens gerechtigd om, indien de koper in gebreke is met de
nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de leveringen op te schorten, zelfs indien een fatale leveringstermijn is overeengekomen. Canvasfotos.nl komt in dat geval door deze te late levering niet in verzuim.
8.4 De opdracht wordt in productie genomen indien aan de betalingstermijn van
14 dagen is voldaan.
8.5 Canvasfotos.nl hanteert drie betaalmogelijkheden :
1) Bank/giro overschrijving : onder vermelding van het ordernummer op
bankrekening RABOBANK [ 14 997 1583 ] ten name van [Canvasfotos.nl ] De koper kan dit doen door middel van een overschrijvingsformulier, internetbankieren of telefonische overboeking. Zodra het bedrag is bijgeschreven, wordt de order uitgevoerd.
2) Betaling per iDEAL.
3) Betaling per PayPal.

8.6 De koper bepaalt zelf op welke manier hij wenst te betalen. In verband met
het toegenomen aantal pogingen tot fraude, controleert Canvasfotos.nl de
adresgegevens van de orders zeer scherp. Deze controle kan eventueel
leiden tot vertraging. De koper dient er dus op toe te zien dat de juiste
gegevens worden aangeleverd teneinde vertraging te voorkomen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Iedere levering van goederen door Canvasfotos.nl aan de koper geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de koper al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze overeenkomst is gehouden, daarbij inbegrepen vorderingen van Canvasfotos.nl wegens tekortschieten van de koper in de nakoming van onderhavige overeenkomst. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op leveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom door Canvasfotos.nl is voorbehouden.
9.2 Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in
lid 1 van onderhavig artikel, is Canvasfotos.nl gerechtigd de goederen voor
rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op
dat moment bevinden. De koper verleent Canvasfotos.nl hierbij onherroepelijk
machtiging om daartoe de bij of voor de koper in gebruik zijnde ruimte te
(doen) betreden. Alle met de terugname verbandhoudende kosten komen
voor rekening van de koper.
9.3 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen door de koper in
het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van vorderingen van derden.

Artikel 10 Klachten

10.1 De koper is gehouden binnen bekwame tijd na levering te onderzoeken of
Canvasfotos.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Canvasfotos.nl er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.
10.2 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien
de koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in
lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
10.3 Een reclamatie wordt door Canvasfotos.nl slechts in behandeling genomen
indien de koper het aankoopbewijs (orderbevestiging) en de gebrekkige zaak aan Canvasfotos.nl heeft overhandigd/geretourneerd.
10.4 De prestatie van Canvasfotos.nl geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd
respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of
verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de koper het bepaalde in
lid 1 in acht heeft genomen.

Artikel 11 Garantie

11.1 Canvasfotos.nl staat niet in voor het bestendig zijn van het product door
inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.
11.2 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de
koper recht op herstel of vervanging van de zaak. De koper heeft slechts recht
op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De te vervangen
en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan Canvasfotos.nl worden
gezonden. Canvasfotos.nl wordt daarvan eigenaar.
11.3 Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde
producten is geen garantie van toepassing.
11.4 Het aankoopbewijs (orderbevestiging) geldt als garantiebewijs.
11.5 Canvasfotos.nl heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de koper volledig te crediteren.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Canvasfotos.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke is
ontstaan omdat Canvasfotos.nl is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste
informatie en/of onjuiste gegevens, tenzij de onjuistheid en of onvolledigheid
voor Canvasfotos.nl bekend was of behoorde te zijn.
12.2 Canvasfotos.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die
ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd
worden gebruikt.
12.3 Canvasfotos.nl is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook
die ontstaat doordat of nadat koper de producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 13 Transport

13.1 Vervoer van af te leveren goederen geschiedt voor rekening en risico van
Canvasfotos.nl, tenzij anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van
Canvasfotos.nl door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden.
13.2 Indien het product/de goederen beschadigd raakt/raken tijdens het transport
vanaf Canvasfotos.nl naar koper is de aansprakelijkheid van Canvasfotos.nl
beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/of diens
verzekeraar wordt vergoed.

Artikel 14 Toepasselijk recht bij geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een
overeenkomst met Canvasfotos.nl worden bij uitsluiting voorgelegd aan een
bevoegde rechter.

Artikel 15 Overige bepalingen

15.1 Canvasfotos.nl garandeert alle informatie betreffende koper die wordt
verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst
vertrouwelijk te behandelen en er voor zorg te dragen dat deze informatie niet
door derden kan worden gebruikt.
15.2 Canvasfotos.nl is niet gerechtigd de informatie die door koper ter beschikking
wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is
verkregen.
15.3 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere
bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de
andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.

Artikel 16 Wijziging van de voorwaarden, uitleg

16.1 Canvasfotos.nl is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te
brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip
van inwerkingtreden. Canvasfotos.nl zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan
de koper kenbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is
medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. Op lopende overeenkomsten blijven die algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst golden.
16.2 Uitleg van de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden gebeurt
op basis van de Nederlandse tekst daarvan.

Artikel 17 Copyright Canvasfotos.nl

17.1 Op alle teksten en illustraties van Canvasfotos.nl berust auteursrecht.
17.2 Overname van (gedeeltes van) de internetpagina/website van Canvasfotos.nl,
afbeeldingen en/of gebruik van de productnaam is verboden.
17.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende
gedeelten en/of de volledige inhoud van de internetpagina/website van
Canvasfotos.nl via cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.
17.4 Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie
die via de links van de website van Canvasfotos.nl toegankelijk is gemaakt bij
de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle handelsmerken en logo’s.

 

Daarom Canvasfotos.nl
  • GRATIS gevernist
  • GRATIS thuisbezorgd
  • Binnen 3-4 werkdagen geleverd
  • XXXL formaten / Panorama formaten
  • 100% kleurechtheid
  • Echt canvas, geen goedkoop linnen
  • Trommelstrak opgespannen
  • Incl. spietjes en ophangsysteem
  • Duurzame houten spielijst (PEFC keur)
  Zwart Wit foto op canvas Sepia foto op canvas
Kleuraccent foto op canvas Popart foto op canvas
Fotocollage op canvas Mozaiek foto op canvas
Foto omgetoverd als een schilderij, barok lijst wordt op het canvas meegeprint Foto omgezet als tekening in zwart wit geprint op canvas
Alle foto effecten
Bedankt voor de mooie canvasschilderijen. Jullie hebben er een vaste klant bij! Groetjes Inge
© Copyright 2008 - 2020 - Canvasfotos.nl - Zondag 26 Januari 2020